Waterschap Veluwe en Vallei - Maruna

Interview met…

Lean Six Sigma Black Belts Maurice en Harriet van het Waterschap Vallei en Veluwe

Het is bij Maruna traditie om na afronding van de volledige Lean Six Sigma Black Belt opleiding, een feestelijke certificaat uitreiking te organiseren. Maurice Markslag, organisatie adviseur. Harriët Renshoff, beleidsmedewerker kwaliteit, beide werkzaam bij het Waterschap Vallei en Veluwe, in Apeldoorn hebben onlangs het Black Belt certificaat ontvangen.

Harriët en Maurice zijn een black belt project gestart waarin slib centraal stond. Remko Kruisbeek, trainer en consultant van Maruna, heeft de twee getraind en gecoacht tijdens dit proces. Maruna heeft ze gevraagd om hun ervaringen te delen. Ook benieuwd naar het Black Belt project en wat hun ervaring met Maruna was? Hieronder hebben we het interview met de twee, inmiddels Black Belt, uitgelicht.

Het waterschap?

Iedereen in Nederland betaalt elk jaar Waterschapsbelasting, maar niet iedereen weet wat een waterschap doet. Een waterschap of hoogheemraadschap is een overheidsinstantie die in een bepaalde regio in Nederland tot taak heeft de waterhuishouding te regelen. In totaal zijn er 24 waterschappen, waarvan Waterschap Vallei en Veluwe er één is. Wij zorgen voor veilige dijken, schoon en voldoende oppervlaktewater en gezuiverd afvalwater in het gebied tussen IJssel, Nederrijn, Utrechtse Heuvelrug en Randmeren.

Voordat jullie begonnen aan de opleiding? Was er toen al een specifiek probleem waar jullie niet de vinger op konden leggen? Waren jullie toen al op zoek naar gereedschap om dit “probleem” op te lossen?

Het was niet zo zeer dat we zoek waren naar gereedschap voor een specifiek probleem of project. Wij zijn als waterschappen al op verschillende niveaus met Lean bezig. We hoorden dat het waterschap in Limburg vooral succes had geboekt door het implementeren van niet alleen Lean maar ook van Six Sigma en dan voornamelijk gericht op hun productieproces, de zuiveringsinstallaties. Binnen onze eigen organisatie zagen wij daar ook ruimte voor..

Waarom Lean?

Waterschap Vallei en Veluwe is aan het transformeren naar een organisatie waar procesgericht samenwerken centraal staat. Om die transformatie aan te jagen hebben we het programma Samen Werkt! ontwikkeld. Het Lean gedachtegoed is daarbij zeer nuttig en ook de tools zetten we in binnen het programma.

Dus dit was de start met Lean. Waarom toch Six Sigma erbij voegen?

We zijn in 2012 begonnen met het toepassen van Lean in het vergunningenproces. Door het implementeren van Lean hebben we de doorlooptijd fors kunnen reduceren. Dat was ons eerste project en dit heeft ook heel wat losgemaakt in de organisatie. Nadat we voornamelijk op administratief gebied processen hebben geoptimaliseerd, wilden we verder met het optimaliseren van het slibontwateringsproces. Slib is het restproduct van de afvalwaterzuivering. Uit het slib worden grondstoffen teruggewonnen en het slib wordt vergist (energie- en warmteproductie), maar uiteindelijk blijft er uitgegist slib over dat moet worden afgevoerd en verwerkt. Aan het afvoeren en verwerken van dit slib zijn aanzienlijke kosten verbonden. Het volume uitgegist slib willen we dan ook zo veel mogelijk reduceren, hiervoor ontwateren we het slib. In dit ontwateringsproces was ruimte voor optimalisatie, waarbij de belangrijkste doelstelling kostenreductie was.

In het proces zijn de samenstelling van het te ontwateren slib, het te doseren polymeer en de ontwateringsmethode belangrijke variabelen die het resultaat beïnvloeden. We realiseerden ons dat een Six Sigma projectaanpak hier op z’n plaats zou zijn. Interesse voor de opleiding hadden we al en hiermee ook een Six Sigma project voor ons opleidingstraject tot Lean Six Sigma Black Belt. Zo doende zijn we uiteindelijk bij Lean Six Sigma Black Belt training van Maruna uit gekomen.

Het project

Na het theoretische gedeelte van de Black Belt opleiding zijn we gestart met het project. Onze eerste stap was het samenstellen van een team van specialisten waarmee we het project gestart zijn. Het is essentieel om een goed team te hebben, met mensen die het proces goed kennen en de specialistische kennis hebben die nodig is om bijvoorbeeld analyseresultaten goed te kunnen interpreteren.

Met dit team hebben we uiteindelijk een aantal optimalisatie slagen doorgevoerd. Zo is de prestatie van de centrifuges die het slib ontwateren significant verbeterd en is het contractmanagement geprofessionaliseerd.

In hoeverre hebben jullie de doelstellingen behaald?

We hebben succesvolle resultaten behaald met dit project. Dat levert geld op en daarnaast beter gestandaardiseerde processen en daar hopen we nog lang de vruchten van te plukken. Een voorbeeld daarvan is contractmanagement. Het proces dat we hiervoor binnen het project hebben ontwikkeld wordt verder uitgerold binnen de organisatie. Hier gaan we in fase 2 mee door.

Wat is het voordeel van het project in fases op te leveren?

Doordat het project in tussenfases is opgedeeld en je duidelijke mijlpalen hebt, heb je ook ijkmomenten met de stuurgroep. Zitten we op het goede spoor, willen we door, wat hebben we nodig? Deze structuurvorm sprak ons heel erg aan. Je sluit de ene fase af en gaat pas door naar de volgende als er een duidelijke ‘go’ is van de stuurgroep.

Wat zouden jullie anders doen als je erop terug kijkt?

Terugkijkend zouden we nog meer structuur en focus in de werkwijze van het projectteam gebracht hebben. Om zo sneller de vaart erin te krijgen en te houden en de doorlooptijd van het project te verkorten. Nu deden zowel wij als het projectteam dit naast veel andere werkzaamheden en dan is het de truc om focus te houden en het project te prioriteren. Meer focus en snelheid betekent meer energie en enthousiasme.

Een andere les die we geleerd hebben is ervoor zorgen dat de projectleden zich eigenaar voelen van (hun deel van) het project. Als Black Belt fungeer je als begeleider en moet je niet onderdeel van de oplossing worden. Het is onze taak om ervoor te zorgen dat een project succesvol draait.

Succesvolle resultaten

Lean Six Sigma deployment

Professionele coaching

Black Belt en Green Belt trainingen

Hoe vonden jullie de samenwerking met Maruna?

De samenwerking verliep heel prettig. Vooral Remko Kruisbeek heeft ons goed geholpen. We hebben heel bewust gevraagd of Remko ons kon begeleiden. We merkten tijdens de trainingen al dat Remko veel kennis en ervaring heeft in de industrie. Doordat we beiden geen industriële achtergrond hebben zochten we een begeleider die ons daarop kon aanvullen en ondersteunen. De stevige sparsessies met Remko zijn zeer nuttig geweest.